Algemene Voorwaarden

Download document: https://www.feetforward2.nl/wp-content/uploads/2024/01/01032022-Algemene-Voorwaarden-FF.pdf

Versie 1

Datum: 1 januari 2024

Algemene Voorwaarden Feetforward²; KvK nummer: 72168560

De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen pati√ęnt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

Betaling

Behandeling en/of verstrekking van hulpmiddelen worden door¬†Feetforward¬≤ bij de pati√ęnt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de pati√ęnt, in rekening gebracht.

Indien wij voor de pati√ęnt rechtstreeks kunnen declareren zullen wij dit doen. Een mogelijk restant dat niet onder vergoeding valt, dient de pati√ęnt zelf te betalen. Het¬†factuurbedrag¬†dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van¬†Feetforward¬≤ te zijn bijgeschreven. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de pati√ęnt wettelijk in gebreke en is Feetforward¬≤ gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voorvloeien worden bij de pati√ęnt in rekening gebracht. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseert Feetforward¬≤¬†de pati√ęnt om de factuur te voldoen alvorens deze voor een eventuele vergoeding in te dienen bij de zorgverzekeraar.

De kosten van behandeling van een pati√ęnt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een pati√ęnt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.

 

Vergoeding

Feetforward¬≤¬†dient voor de pati√ęnt zoveel mogelijk de factuur rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar. Dit is echter alleen mogelijk indien de pati√ęnt aanvullend is verzekerd en er een vergoeding is opgenomen in de aanvullende verzekeringspolis. In enkele gevallen betaalt de zorgverzekeraar de vergoeding rechtstreeks aan de pati√ęnt (verzekerde).

Indien Feetforward¬≤ niet rechtstreeks kan declareren bij de zorgverzekeraar of als er geen recht op vergoeding bestaat, dan dient de pati√ęnt zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie/ vergoeding van de factuur. De pati√ęnt is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de aanspraak op een vergoeding vanuit ziektekostenverzekeraar.

Feetforward¬≤¬†staat niet garant voor deze vergoeding. In de praktijk blijkt dat de meeste zorgverzekeraars een gehele of een gedeeltelijke vergoeding verstrekken. Voor pati√ęnten met diabetes mellitus en/of andere risicovoeten kunnen andere voorwaarden gelden. Feetforward¬≤ adviseert de pati√ęnt ook de polisvoorwaarden te raadplegen en door te nemen en, in geval van onduidelijkheid, contact op te nemen met de helpdesk van de zorgverzekeraar.

 

Annulering

Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Feetforward² behoudt zich het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen.

De behandelaar heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Hiermee verplicht de behandelaar zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Er kan echter geen garantie worden gegeven over het effect van de therapie. Onvoldoende resultaat geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van therapeutische zolen of ortheses is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.

 

Klachten

De behandelaar verplicht zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit te waarborgen zijn registerpodologen geregistreerd bij Stichting LOOP en is Feetforward² ingeschreven bij Kwaliteitsregistratie en Acceptatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (Kabiz).

Zolen en ortheses zijn therapeutische hulpmiddelen. Er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 6 weken na aflevering vallen binnen de garantie en worden daarom niet in rekening gebracht.

Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft de pati√ęnt geen recht op restitutie of vrijstelling van (gedeeltelijke) betaling.

Mochten er klachten zijn, dienen deze allereerst met de behandelaar te worden besproken en zal er naar een oplossing worden gezocht.  Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris of bij de aangesloten geschilleninstantie SoloPartners. Zie voor verdere informatie de onder de TAB: <Klachten>. 

Feetforward¬≤¬†is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen of voor enige andere door de pati√ęnt geleden schade.