Privacyverklaring

Download document: 01042020-gebruikersinfo-teenortheses.01 02042020-Privacy-verklaring

Versie 1

Datum: 24 maart 2020

Feetforward² hecht veel waarde aan bescherming van persoonsgegevens. Hieronder leest u hoe wij invulling geven aan een zorgvuldig en vertrouwelijk beleid als het om uw persoonsgegevens gaat. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegang of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Feetforward² is zich bewust van haar verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacybeleid naar beste weten en kunnen.

 

Contactgegevens

Feetforward²

Hindenhoek 17

8172 AC Vaassen

Bekend bij KvK onder nummer: 72168560

Contactpersoon voor privacy gerelateerde vragen: Lydia van Beek

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede preventieve gezondheidszorg is het noodzakelijk dat Feetforward² uw persoons- en gezondheidsgegevens verwerkt. Hiervoor geeft u toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of u toestemming verleent aan ons of wij onze bevindingen mogen delen met uw (huis)arts en/of andere verwijzers. Daarnaast bepaalt u zelf of u toestemming verleent voor het gebruiken van gegevens ter evaluatie van de zorg of u te informeren over relevante producten en/of diensten. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg, het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor uw betaling en declaratie-afhandeling bij uw zorgverzekeraar, voor evaluatie, statische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verlichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

 

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd

Voor een consult en/of behandeling bij Feetforward² is het noodzakelijk dat uw persoonsgegevens geregistreerd worden. Hiervoor dient u expliciet toestemming te geven. Wij registreren de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
 • Geboortedatum
 • Naam eventuele verwijzer(s)
 • Gezondheidsgegevens
 • Verzekeringsgegevens
 • Lichaamsmetingen
 • BSN
 • Identiteitsbewijzen
 • Bankrekeningnummer

Daarnaast registreren we via de website uw IP-adres, gegevens over uw surfgedrag en activiteiten op de website en de tijdstippen wanneer u actief bent op internet. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van uw bezoekgedrag en klikgedrag ter optimalisatie van onze informatievoorziening op internet.

 

Delen van persoonsgegevens

Naast zorgverlener Feetforward² is er een beperkt aantal partijen dat toegang heeft tot (een deel) van uw geregistreerde persoonsgegevens. Dit zijn:

 • Leveranciers van op maat gemaakte steunzolen en andere hupmiddelen;
 • Eventueel stagiairs, waarnemers en administratieve krachten.

Met deze partijen is een document geheimhoudingsplicht opgesteld. 

 

Gegevensverstrekking aan derden vindt alleen plaats aan derden indien dit nodig is voor een goede en effici√ęnte levering van zorg, om aan de wettelijke verplichting te voldoen of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Feetforward¬≤ en onder voorwaarde dat derde partijen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Aan de basis van deze persoonsgegevensuitwisseling liggen wettelijke bepalingen, overeenkomsten en afspraken ten grondslag. Met als doel om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij verstrekken geen gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Beveiliging

Feetforward² heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo hanteert zij een gebruikersnaam en wachtwoord op alle systemen, worden er back ups gemakt van alle persoonsgegevens met als doel deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Daarnaast evalueert zij bedrijfsprocessen en stelt zo nodig bij. Daarnaast is iedereen die voor en met Feetforward2 klantgegevens werkt, gehouden aan geheimhouding.  

 

Partijen Doel Persoonsgegevens    

Huisarts

(verwijzer)

Rapportage ter informatie Naam, naw, geboortedatum, BSN, onderzoeksuitkomsten  behandelplan

Mail

Post

Telefoon

Na toestemming
Producent(en) steunzolen  Vervaardiging hulpmiddel Naam, geboortedatum biometrische gegevens Mail Post Verwerkingsovereenkomst
Zorgverzekeraar – Vecozo Toetsing recht op vergoeding vanuit aanvullende verzekering en declaratie(s) Naam, naw, geboortedatum Podonet Zorgverzekeringswet Wet marktordening gezondheidszorg
Accountant   facturatie Podonet Verwerkingsovereenkomst

Auditor Landelijk

Overkoepelend

Orgaan Podologie

(LOOP)

kwaliteitscontrole

Ad random ‚Äď

steekproefsgewijs recht op inzage dossiers

auditor Overeenkomst 


Indien
Feetforward² uw persoonsgegevens ontvangt vanuit een andere zorgverlener, anders dan door u zelf verstrekt tijdens een afspraak, dan nemen wij aan dat deze gegevens met toestemming van u zijn verstrekt. Mocht dit achteraf anders blijken te zijn, dan wijzigen wij alsnog onze gegevensregistratie. 

 

Bewaartermijn

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverleners verplicht vanaf 1 januari 2020 uw medisch dossiers tot 20 jaar na be√ęindiging van de behandeling te bewaren. Uw gegevens worden voor een periode die strikt noodzakelijk is om de behandeldoelen te realiseren bewaard of voor een periode die bij wet is vastgesteld. Indien geen behandelovereenkomst tot stand komt, dan bewaart Feetforward¬≤ de gegevens niet langer dan √©√©n jaar.¬†

Rechten over uw gegevens

Indien u een vraag heeft die inzage, correctie, aanpassing of actualisatie, verwijderen, intrekken of overdragen van uw gegevens (aan uzelf of in opdracht van u direct aan derden) betreft of u wilt uw toestemming intrekken dan kunt u dit via email doorgeven aan: info@feetforward2.nl. Feetforward² kan vragen om uw legitimatie voordat wij gehoor geven aan uw verzoek. Binnen een termijn van 10 werkdagen reageren wij schriftelijk op uw verzoek. 

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over persoonsgegevensverwerking neemt u dan contact met ons op. Wij streven ernaar samen tot een passende oplossing te komen. Indien dit niet lukt dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): de toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en op de en de uitvoeringswet AVG (UAGV).

 

Wijzigingen & Vragen

Feetforward² behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Kijk voor de meest actuele versie op de website. Heeft u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op.